U.R.E.

UNIÓ DE RADIOAFICIONATS ESPANYOLS

SECCIÓ ALT EMPORDÀ

 

A Figueres, el dia 9 de febrer de 2019, a la delegació U.R.E. de l’Alt Empordà, en la seva seu del carrer President Kennedy núm. 2, es reuneixen els socis que consten més avall en primera convocatòria a les 17,00 hores i en segona a les 17,30 hores, amb el següent:

 

ordre del dia:

 

1r/ Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2n/ Presentació dels comptes de l’any 2018. 

3r/ Tema subvencions Ajuntament. 

4t/ Pressupost 2019 i activitats. 

5è/ Gestions amb els col·legis. 

Precs i preguntes.

 

Son presents els següents socis que s’identifiquen amb els seus indicatius:

 EA3IR     EA3BKO  EA3HSI    EA3DW        SANTI      EB3EFT    EB3FIS  

EA3GOA  EB3EFU   EB3GHN EA3AGF      EB3CFH   EA3HBF

 

VOTS DELEGATS:        EA3BO   EB3FFP       EA3DKP       EA3FAX 

 

1r/ Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Es procedeix a llegir l’acta anterior que s’aprova per majoria absoluta dels assistens. 

2/ Presentació dels comptes de l’any 2018.

S’aprova l’estat de comptes per majoria absoluta dels assistents. 

3r/ Tema subvencions Ajuntament.

S’explica que s’ha demanat una subvenció a l’Ajuntament per cobrir part de les despeses del 2018, i s’espera poder rebre una quantitat que voltarà els 1.000 €, tot i que en ser una subvenció puntual no hi ha seguretat.

A partir dels dos anys donats d’alta com a assossiació llavors serà més fàcil de poder obtenir subvencions. 

4t/ Pressupost 2019 i activitats.

En aquest punt el President proposa que sigui un tema obert i que durant l’any es vagin rebent propostes dels socis.

S’aprova per majoria absoluta dels assistents. 

5è/ Activitats.

Es demana més implicació als socis per poder fer més concursos i es fa lectura dels concursos de l’any 2019 de caire internacional. 

Precs i Preguntes.

Es proposa pagar una part de la llicència del repetidor que hi ha instal·lat a Roca Corba.

Es proposa la compra d’un amplificador HF de segona mà.

Posem fil a l’agulla.

 

Sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 19,00  hores del dia de la data de l’encapçalament.

 

EL PRESIDENT                                                     EL SECRETARI

 

 

 

 

 Pedro Cañavate                                               Xavier Fontecha

EA3 IR                                                               EA3 ·BKO