U.R.E.

UNIÓ DE RADIOAFICIONATS ESPANYOLS

SECCIÓ ALT EMPORDÀ


A Figueres, el dia 11 de febrer de 2018, a la delegació U.R.E. de l’Alt Empordà, en la seva seu del carrer President Kennedy núm. 2, es reuneixen els socis en primera convocatòria a les 17,00 hores i en segona a les 17,30 hores, amb el següent:


ordre del dia:


1r/ Lectura i aprovació de l’acta anterior.


2n/ Presentació dels comptes de l’any 2017.


3r/ Tema subvencions Ajuntament.


4t/ Pressupost 2018 i activitats.


5è/ Gestions amb els col.legis.


Precs i preguntes.


Son presents els següents socis que s’identifiquen amb els seus indicatius:


EA3IR EA3BKO EA3HSI EA3DW EA3HGL EB3EFT EB3FIS

EB3BFH EB3EFU EA3HUC EB3FFP EA3AGF EA3GVQ EA3HBF

VOT DELEGAT: EA3BO


1r/ Lectura i aprovació de l’acta anterior.


Es procedeix a llegir l’acta anterior que s’aprova per majoria absoluta dels assistens.


2/ Prsentació dels comptes de l’any 2017.

Es propcedeix a detallar els comptes de l’any 2017 quedant reflexats a continuació:S’aprova l’estat de comptes per majoria absoluta dels assistents.


3r/ Tema subvencions Ajuntament.

S’explica que s’ha demanat una subvenció a l’Ajuntament per cobrir part de les despeses del 2018.

Sembla ser que no hi haurà problema ; al mes de març/abril ens ho notificaran.


4t/ Pressupost 2018 i activitats.

En aquest punt el President proposa que sigui un tema obert i que durant l’any es vagin rebent propostes dels socis.

S’aprova per majoria absoluta dels assistents.


5è/ Gestions amb els col.legis.

S’explica que s’ha parlat amb els agents de Seguretat Vial de Guàrdia Urbana i ells ens gestionaran diverses xerrades als Instituts.


Precs i Preguntes.

En aquest punt es comunica als assistents que a la fí de la reunió l’Àngel (EA3HSI) ens farà una xerrada amb el tema de noves tecnologies.


Sense més temes a tractar finalitza la reunió a les 18,30 hores del dia de la data de l’encapçalament.


EL PRESIDENT                                                                        EL SECRETARI

Pedro Cañavate EA3IR                                                       Xavier Fontecha  EA3BKO